Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

WIJDEVELD VERTALINGEN

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1     Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Wijdeveld Vertalingen en een opdrachtgever waarop Wijdeveld Vertalingen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing indien de opdrachtgever zelf ook algemene voorwaarden hanteert, tenzij Wijdeveld Vertalingen met (een gedeelte) van de door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden vooraf uitdrukkelijk instemt.

1.2     De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Wijdeveld Vertalingen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1     Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Wijdeveld Vertalingen zijn vrijblijvend.

2.2     Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien het vertaalbureau vóór de opgaaf de volledige te vertalen of te bewerken tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtgever hetzij door schriftelijke opdrachtbevestiging door Wijdeveld Vertalingen van een door de opdracht verstrekte opdracht. Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.3     Wijdeveld Vertalingen mag als haar opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Wijdeveld Vertalingen heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Wijdeveld Vertalingen zijn verstrekt.

Artikel 3 – Wijziging, intrekking van opdrachten

3.1     Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Wijdeveld Vertalingen gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht rechtsgeldig te beëindigen.

3.2     Indien de opdracht na de totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever wegens aan hem toe te rekenen redenen wordt beëindig en Wijdeveld Vertalingen met de uitvoering van de opdracht in een zodanig stadium is dat betaling van de volledige factuur gerechtigd is, zal Wijdeveld Vertalingen betaling van de volledige factuur vorderen.

3.3      Indien de opdracht op grond van het bepaalde in artikel 3.1 en 3.2 wordt beëindigd blijft de vertaling in handen van Wijdeveld Vertalingen of kan deze in overleg met de opdrachtgever in conceptversie aan de opdrachtgever worden overhandigd. In dit laatste geval kan Wijdeveld Vertalingen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, indien er een geschil ontstaat omtrent de inhoud van het vertaalde werk.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

4.1     Wijdeveld Vertalingen is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

4.2     Wijdeveld Vertalingen zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen.

4.3     Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft Wijdeveld Vertalingen het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Wijdeveld Vertalingen zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

4.4      De opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4.5     Wijdeveld Vertalingen staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan Wijdeveld Vertalingen verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien Wijdeveld Vertalingen is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

Artikel 5 – Intellectueel eigendom

5.1     De opdrachtgever vrijwaart Wijdeveld Vertalingen tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 6 – Ontbinding

Wijdeveld Vertalingen is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Wijdeveld Vertalingen kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

Artikel 7 – Reclames en geschillen

7.1      De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Wijdeveld Vertalingen te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

7.2      Indien de klacht gegrond is, zal Wijdeveld Vertalingen het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien Wijdeveld Vertalingen redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

7.3      Indien de opdrachtgever en Wijdeveld Vertalingen niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing ten aanzien van de klacht komen, kan binnen twee maanden nadat zulks is komen vast te staan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillen- en Tuchtcommissie van het NGTV. Beslechting van het geschil vindt alsdan plaats overeenkomstig het geschillenreglement van het NGTV.

7.4      Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken, ongeacht of hij het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 8 – Termijn en tijdstip van levering

8.1     De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wijdeveld Vertalingen is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

8.2     Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Wijdeveld Vertalingen is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

8.3      De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, telefax, koerier of modem.

8.4      Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Artikel 9 – Honorarium en betaling

9.1     Het honorarium voor een vertaler is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk wordt in beginsel een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht. Wijdeveld Vertalingen kan tevens naast haar honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.

9.2      Het honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.3      Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 30 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

9.4     Ingeval van buitengerechtelijk incassokosten geldt een incassotarief van 15 % over de eerste € 2269,45 van de hoofdsom met rente en een tarief van 10 % over het meerdere, met een minimum van € 68,08.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid: vrijwaring

10.1       Wijdeveld Vertalingen is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Wijdeveld Vertalingen toerekenbare tekortkoming. Wijdeveld Vertalingen is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade bij opdrachtgever of haar wederpartijen en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.

10.2       Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft Wijdeveld Vertalingen van iedere aansprakelijkheid.

10.3       De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico’s voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

10.4       Wijdeveld Vertalingen is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Wijdeveld Vertalingen is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.

10.5       In het geval dat Wijdeveld Vertalingen de overeenkomst door derden laat uitvoeren en eventuele schade een gevolg is van een tekortkoming van deze derden is Wijdeveld Vertalingen niet aansprakelijk.

10.6       De opdrachtgever is verplicht Wijdeveld Vertalingen te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Wijdeveld Vertalingen bestaat.

10.7       Wijdeveld Vertalingen is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van wijzigingen in de vertaling die niet zijn aangebracht door Wijdeveld Vertalingen.

Artikel 11 – Overmacht

11.1      Indien Wijdeveld Vertalingen niet in staat is haar verplichtingen na te komen wegens een reden die haar niet toe te rekenen is of indien er sprak is van overmacht, is Wijdeveld Vertalingen niet gehouden tot het voldoen van enige vorm van schade. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Wijdeveld Vertalingen geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Wijdeveld Vertalingen niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.

11.2      Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Wijdeveld Vertalingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Wijdeveld Vertalingen niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid haar op grond van de wet toekomt.

11.3      Indien Wijdeveld Vertalingen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Wijdeveld Vertalingen gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

12.1      Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Wijdeveld Vertalingen is Nederlands recht van toepassing.

12.2      De Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen waarover nog geen bindend advies ex artikel 7.3 van deze algemene voorwaarden is verkregen.

Artikel 13 – Inschrijving

13.1       Wijdeveld Vertalingen is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Breda onder nummer 55559816.